محقل قرآنی امام حسنی ها

متن نماهنگ سرود وین الملایین

کجا، کجا، کجا
وين، وين، وين

میلیون ها کجا هستند؟
وين الملايين

مردم عرب کجا هستند؟
الشعب العربي وين

خشم اعراب کجاست؟
الغضب العربي وين

خون عرب کجاست؟
الدم العربي وين

شرف عرب کجاست؟
الشرف العربي وين

میلیون ها کجا هستند؟
وين الملايين

کجا، کجا
ويـن، ويـن
خدا با ما است، قویتر و بزرگتر از فرزندان صهیون
الله معانا أقوى وأكبرمن بني صهيون

به دار آویخته می شود، کشته می شود، دفن می شود، دفن می شود، سرزمین من آسان نیست
يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون

خون سرخ من به مزه لیمو سبز است
دمي الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون

خدا با ما است، قویتر و بزرگتر از فرزندان صهیون
الله معانا أقوى وأكبرمن بني صهيون

به دار آویخته می شود، کشته می شود، دفن می شود، دفن می شود، سرزمین من آسان نیست
يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون

خون سرخ من به مزه لیمو سبز است
دمي الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون

آتش انقلاب ها نمی سوزد، ما پیروز هستیم
نار الثورات ما تسعر نحن المنتصرين

کجا، کجا
ويـن، ويـن
قوی تر از کوه، بیشتر از شن
أقوى من الجبال، أكثر من الرمال

قوی تر از کوه، بیشتر از شن
أقوى من الجبال، أكثر من الرمال

در داخل بازداشتگاه شهدای زنده خود را می خوانیم
داخل الإعتقال نغني شهدانا حيين

خارج از بازداشت، دعوا می کنیم، زانو نمی زنیم، تسلیم نمی شویم
خارج الإعتقال نقاتل لا نركع لا نلين

کجا، کجا
ويـن، ويـن
آنی که در وسط دنده ها قرار دارد از زره قوی تر است
اللي في وسط الضلوع، أقوى من الدروع

آنی که در وسط دنده ها قرار دارد از زره قوی تر است
اللي في وسط الضلوع، أقوى من الدروع

من یک خشاب مسلسل در سینه ام دارم و می گوییم: “برادران من کجا هستند؟”
في صدري مخزن رشاشة ونقول خوتي وين