محقل قرآنی امام حسنی ها

متن نماهنگ “عربی هذا سلام فلم السلام”

هذا سلام

فلم السلام

نظرة تؤلم قلبی

فی المنام

کلام بعد کلام

و عین تنزف ماء

فی فضاء

بین فضاء

لا مکان له بالوجود

لم لا

 

ترجمه:

این صلح است

چرا صلح ؟

یک نگاهی که در خواب قلبم را به درد می کشد

حرف پشت حرف

و چشمی که آب از او سرازیر میشه

در فضا

در جهان مکانی برای وجود او نیست

چرا نیست؟